25. února 2012

Psychopaté mezi námi

K rozeznání psychopatologických jevů se běžně používá test zvaný PCL-R (Psychopat Checklist - Revised) a český překlad jsem líně obšlehl z jednoho českého webu. Doktor Hare je kriminální psycholog a kritéria vypracoval na základě výzkumu mezi obyvateli amerických věznic. Je nicméně zajímavé, do jaké míry pasují na nejen české politiky. Zkuste si je ohodnotit (jeden bod za „asi ano“, dva body za „ano“) a kdokoli má pětadvacet bodů (když už je toho pětadvacátého), bude zřejmě psychopat. Nebo ho doporučte k odborníkovi, ti prý jediní mohou stanovit správně. Ještě si řekněme, že psychopatie není nemoc ani trestný čin, a nezbavuje dotyčného odpovědnosti za vlastní konání.

FAKTOR 1 - AGRESIVNÍ NARCISISMUS

- Výmluvnost a povrchní šarm Sklon být poutavý, okouzlující a středem pozornosti bez známek sebereflexe, rozpaků či plachosti. Šarmantní psychopat si nedělá starosti s tím, co a jak říká, a má sklon měnit konverzaci ve vlastní monolog.

- Grandiózní sebehodnocení Značně nadnesený pohled na vlastní schopnosti. Sebevědomý, sebejistý, umíněný, ba nafoukaný jedinec. Psychopaté jsou vesměs arogantní a věří, že jsou vynikající lidské bytosti.

- Patologické lhaní Mívá dvě formy: a) střední, při které se psychopaté chovají lstivě, mazaně a vychytrale; a b) vysokou, kdy se psychopaté uchylují k podvodům, bývaji bezohlední a manipulativní.

- Manipulativnost a sklony k podvádění Používaní lsti a podvodů k obalamucení druhých s cílem osobného prospěchu. Do jisté míry vyšší forma patologického lhaní (viz výše), ve které se projevuje naprostý nezájem o pocity či utrpení oběti.

- Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny Viz výše, žádné znepokojení nad pocity oběti, lhostejnost, emocionální chlad, nezřídka přecházející do pohrdání obětí.

- Povrchnost, mělkost (afekt) Emocionální prázdnota, neschopnost citů - nehledě na jeho zjevnou společenskost, jde z psychopata chlad.

- Necitlivost / nedostatek empatie Všeobecná absence citů vůči druhým. Emocionální chlad, pohrdání, netaktnost a bezohlednost.

- Neschopnost přijímat odpovědnost za vlastní činy Projevuje se nízkou úrovni svědomitosti a pečlivosti, neochotou odpovědnost vůbec přijmout a obviňováním druhých z vlastních chyb, případně manipulováním situací ve vlastní prospěch.

FAKTOR 2 - SPOLEČENSKY DEVIOVANÝ ŽIVOTNÍ STYL

- Parazitický životní styl Záměrná, manipulativní, sobecká, ba vykořisťovatelská finanční závislost na druhých, která je následkem nedostatku motivace, nízké disciplinovanosti a neschopnosti převzít odpovědnost.

- Potřeba vzrušení / sklony k nudě Nadměrná potřeba nových, vzrušujících vjemů. Psychopaté rádi riskují, často mají nízkou sebedisciplínu a nedokáží dovést započatou práci / úkol do konce, protože je začne nudit, zejména pokud považují za rutinní záležitost. Mohou často měnit zaměstnání.

- Špatná sebekontrola Podráždněnost, nedůtklivost, netrpělivost, neschopnost sebekontroly, výhružky, agresivita a slovní urážky. Neschopnost kontrolovat vztek a špatnou náladu, zkratové chování.

- Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů Neschopnost či nezpůsobilost vypracovat dlouhodobé cíle pro vlastní život, nedostatek životních plánů, kočovný život.

- Impulsivnost Nepromyšlené chování a nedostatek reflexe; neschopnost odolat pokušení; konání bez ohledu na následky; nepředvídatelnost, nevyrovnanost, roztržitost.

- Nezodpovědnost Opakovaná neschopnost dodržet závazky a sliby. Neschopnost platit včas účty, dluhy, odvádění nekvalitní práce, absence nebo pozdní příchod na pracoviště, neschopnost dodržet smluvní závazky.

- Problémové chování v dětství či v průběhu dospívání Psychopaté začínají lhát, krást, podvádět, terorizovat druhé, užívat alkohol či jiné návykové látky, utíkat z domova atp. relativně brzo, před 13. rokem života.

- Kriminalita v dětství či v průběhu dospívání Problémy ve věku 13-18, většinou trestné chování s prvky vydírání, agrese, manipulace a bezcitnosti.

- Nedodržení podmínek předčasného propuštění na svobodu Neschopnost dodržet podmínky propuštění na svobodu, zejména ze zdánlívě zbytečných, administrativních důvodů, jakým je třeba neochota dostavit se na konkrétní úřad.

ZVLÁŠTNOSTI NEKORELUJÍCÍ ANI S JEDNÍM FAKTOREM

- Mnoho krátkodobých manželských vztahů Neschopnost dlouhodobého vztahu vyplývá z nestálosti, nespolehlivosti a neschopnosti dlouhodobých závazků.

- Promiskuitní sexuální chování Množství krátkých, povrchních vztahů a afér, minimum zábran při hledání dalších dobrodružství; několik vztahů zároveň; pravděpodobnost vynucování sexu či chvástání se vlastními sexuálními "úspěchy" a "trofejemi".

- Kriminální všestrannost (univerzální kriminální chování) Různorodost páchaných trestných činů a přestupků, ať již byl za ně trestán či nikoli. Hrdost z vlastní schopnosti uniknout trestu.

Představil jsem si archetypálního českého poslance a aniž bych cokoli věděl o jeho (ano, archetyp je muž) mladickém delikvenství, vychází mi vcelku jednoznačně: myslí si, že je chytrý jak rádio, nikoho neposlouchá, lže jako když tiskne, podvádí a chlastá, agresivní k zastáncům jiného názoru potažmo představitelům občanské společnosti, do práce nechodí, bezohledný a bezcitný při schvalování zákonů (je mu zcela jedno, jaký bude mít zákon dopad na občany ČR), a při tom všem náramně hrdý na to, jak mu všechno prochází. To by v tom byl čert, aby alespoň pětadvacet nedostal. Když už ne na holou.

Abych nebyl jako naši politici při psaní "diplomových prací," dodám, že jsem si při anotaci pomohl tímto americkým textem, který o bodování amerických politiků též příliš nepochybuje.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za zajímavý příspěvek. Naskočila mi husí kůže při představě, kdo všechno může být psychopatem....a jdu se vrátit k psaní diplomky, raději bez klávesnice Ctrl..J